Skip to content

Demokraatia ja poliitilise osaluse Programmi “Noorte pilk demokraatiale ja Euroopa Parlamendi valimistele 2024” peamine eesmärk on tõsta noorte valijate teadlikkust, tagada ausa mängu põhimõtete järgimine valimiskampaaniates ja lugupidav suhtumine valijasse ning tugevdada demokraatiat, parandades noorte täiskasvanute ja keskealiste inimeste teadmisi demokraatliku protsessi rollist meie igapäevaelus, kodanike õigustest ja kohustustest ning suurendades noorte osalemist valimisprotsessis. Lisaks suurendame noorte juhtimisoskusi, kriitilist suhtumist poliitiliste avalduste kuulamisel, et demokraatlikus protsessis domineeriksid pigem põhjendatud argumendid mitte demagoogia.

Programmi sihtgrupp on üle 16+ aastased noored ning Ida-Virumaa ja Harjumaa kogukonnaliikmed, samuti kodanikuühiskonna noorteorganisatsioonid, eksperdid ja kogukonnajuhid, kes soovivad täiendada oma oskusi ja teadmisi demokraatia ja muude valdkondade kohta ning saada praktilisi kogemusi reaalsete muutuste tegemisel ja demokraatiaprotsesside toetamisel, struktuurilises dialoogis ja osalemisel tulevastel Euroopa Parlamendi valimistel.

Projekti programm hõlmab järgmist:

5 DEMOKRAATIA EDENDAMISE KOOLITUST

Viis koolitust (Narvas (2) ja Tallinnas (3) – Koolituste seeria eesmärgiks on tõsta noorte valijate teadlikkust, parandada noorte täiskasvanute ja keskealiste inimeste arusaamist valimiste demokraatlikust protsessist igapäevaelus ning ning kaasata noori valimisprotsessi ning ausate ja avatud valimiste rolli, tagades seeläbi ausa mängu valimiskampaaniates ja valijate lugupidava kohtlemise, ning tugevdada demokraatiat Eestis.

Iga koolitussessioon järgib sama ülesehitust, kuid käsitleb põhiteemasid eespool kirjeldatud eri tasanditel, et tagada teema terviklik läbivaatus. Koolituste eesmärk on anda konstruktiivseid teadmisi ja oskusi demokraatia kontseptsiooni, valimisprotsessi, hea valitsemistava ja poliitika kohta ning pakkuda praktilist kriitilist mõtlemist eelseisvate Euroopa Parlamendi valimiste kohta ja muid selliseid oskusi. Koolituse teine osa on pühendatud praktiliste kogemuste omandamisele, kohtudes valdkonna ekspertide ja ameti esindajatega, kes on võimelised vastama tulevaste kogukonnajuhtide ja valimisvalijate praktilistele küsimustele. Seda täiendavad strateegilised dialoogid ekspertidega, harjutused ja rühmatööd, et kasutada parimaid Euroopa ja Eesti kogemusi ja parimaid tavasid demokraatlike muutuste algatamiseks (meediakampaaniate korraldamine, valimisvalvuriks olemine, poliitikute lubaduste kriitiline analüüs jne) ning luua võrdlevat perspektiivi tulevikulahenduste väljatöötamiseks.

Koolitusprogramm annab võimaluse kasvatada noorte seas arvamusliidreid, kellest saavad valimisvalvurid (oma kogukonnas) ja kes jagavad teadmisi ja teavet sõprade ja kolleegidega, nii et sellel on mitmekordistav mõju, nii et me saaksime kaudselt mõjutada laiemat kogukonda. Samuti aitame kaasa valijakäitumise ja poliitilise kultuuri tugevdamisele

KUUS AVALIKU ARUTELU:

Avaliku arutelu peamine eesmärk on tõsta projekti sihtrühma teadlikkust oma eluga seotud põhiteemadest ja ka sellest, mis mõjutab riiki ja Euroopat, pidada dialoogi poliitikute ja kogukonnaliikmete vahel, harida ja propageerida inimeste vajadusi, muresid ja püüda leida lahendusi. Igal avalikul arutelul on üks põhiteema ja ka mitmeid teisi arutelusid. Aduteludes keskendume noorte täiskasvanute ja keskealiste inimeste põhiküsimusele, mis neid muretsevad. Lisaks võtmeteemadele stimuleerime ka kohalikku avalikku arutelu valimisprotsessi ajal.

Avaliku arutelude kuupäevad ja teemad:

 • 1) Avalik arutelu “Räägi kaasa demokraatia kaitseks ja toeks” 28.12.22023, Toila Spa Hotel, (Hariduspoliitika ja haavatavate rühmade kaasamine).
 • 2) Avalik arutelu “Räägi kaasa Eesti julgeoleku ja demokraatia edasise arengu eest” 02.02.2024 in Narva Eesti Gümnaasium (Julgeolek ja demokraatia küsimused)
 • 3) Avalik arutelu “Millised on valimiskampaania väljakutsed Eestis, kui meediamaastik on kallutatud?” 20.02.2024 Tartu Annelinna gümnaasiumis(Valimiskampaania spetsiifika ja meediaanalüüsid/kriitiline mõtlemine)
 • 4) Avalik arutelu “Räägi kaasa sotsiaalmajandusliku stabiilsusest ja noorte kohanemisvõimest” 19.04.2024 Eesti Puuetega Inimeste Koda (Rohepööre ja sotsiaalmajanduslikud kriisid, töökohtade loomine).
 • 6) Avalik arutelu “Räägi kaasa vihakõnest ja võrdõiguslikkusest” 26.04.2024 Tallinn, Hestia Hotel Europa (Vihakõne, mitmekesisus, võrdsus ja inimõigused)
 • 6) Avalik arutelu “Noorte osalemine ELi valimistel ja nende eelarvamused demokraatia suhtes” 03.05.2024 , Tallinn Meriton Spa Hotel(Noorte hääl valimistel, 16. hääletus, sotsiaalne kapital ja osalemine).

Lisaks põhiküsimustele stimuleerime valimisprotsessi ajal ka kohalikku avalikku arutelu, otsides vastuseid sellistele küsimustele nagu:
– Millised on valimiskampaania väljakutsed Eestis, kus meediamaastik on vallutatud?
– Milline legitiimsus on riiklike kohtute poolt ratifitseeritud valimistulemustel, mida võidakse süüdistada poliitilises staabitamises?
– Millised on valimistesse (nii välismaiste kui ka liikmesriikide siseste)  pahatahtliku sekkumise väljavaated ja vahendid?
– Milliseid võimalusi reformideks Eestis ja ELis pakuvad need valimised?
– Kuidas suurendavad kavandatud reformid poliitilise konkurentsi läbipaistvust kõigis ELi liikmesriikides?
– Milliseid meetmeid kavandatakse, et vältida algoritmipõhise veebikampaania naiste ja vähemuste suhtes eelarvamuste tekkimist?
– Milliseid strateegiaid ja meetodeid kavandatakse sotsiaalmeediavõrgustike ja -platvormide jälgimiseks ning nende vastavust uutele ELi eeskirjadele 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste ajal? 

VALIMISVALVURID


Valimisvalvurite peamiseks eesmärgiks on kajastada venekeelsele elanikkonnale avalikult parlamendi Euroopa valimiskampaaniat 2024. aastal, mis peaks olema aus ja sisuline ning juhtima tähelepanu ebaeetilistele tavadele. Valimisvalvurid hoiavad silma peal valimiskampaaniatel ja nende vastavusel heale valimistavale.
Igal nädalal teevad valimisvalvurid oma kokkuvõtteid kampaania sündmustest ja sisust, st valimiste valvekoerad vaatavad kriitilisemalt poliitikute avaldusi ja valimislubadusi, rõhuasetusega argumenteerimise tähtsusele ja otseselt Harjumaa, Ida-Virumaa ja Tartu piirkondi puudutavatele. Valimisvalvurite ettevalmistamise programmi me kaasame noori, kogukonna-ja arvamusliidreid, meediategelasi ja valdkonna/poliitilisi eksperte, et nad saaksid oma eksperditeadmistega kaasa rääkida. Samuti jagavad valimisvalvurid oma arusaama Euroopa, riigi valitsemisest ja poliitiliselt olulistest teemadest, jagades arvamusi, analüüse ja tuues iganädalaselt avalikkuse tähelepanu poliitikale ja avalikkusele. Projekti elluviimise ajal plaanime kaasata kuni 20 eksperti, kes pakuvad oma kõrgetasemelist ekspertiisi, kommenteerivad valimisprotsessi, kirjutavad artikleid, teevad avaldamiskõnesid

NB! Kaasatud eksperdid peavad olema poliitiliselt neutraalsed. Poliitilise neutraalsuse säilitamine aitab juhtida konfliktipotentsiaali ühe poole huvides ja säilitab üldsuse usalduse avaliku elu tegelaste või apoliitiliste osalejate sõltumatute ja sõltumatute arvamuste vastu.

TEABE MATERJALID

Projektimeeskond koostöös ekspertidega töötab välja s.h. ka venekeelsed infovoldikud / ja valimisjuhendi, mille peamine eesmärk on anda vajalikku kasulikku teavet ja tasakaalustatud juhiseid valimisprotsessi ja kodanike kohustuste kohta. Materjalide sisu hõlmab järgmist: Miks hääletada? Kuidas õppida poliitikast? Kuidas õppida hääletama? Kuidas hääletada valimistel Eestis ja Euroopas; Eri: hääletamine alates 16. eluaastast; proportsionaalne versus enamushääletamine; elektrooniline hääletamine (e-hääletamine); hääleõigus kõigile Eestis? Valimiste vaatlemine Eestis ja Euroopas; Valimiskampaania ja valimisprognoosid ning olulised lingid ja ressursinipid. Materjalid avaldatakse internetis ja sotsiaalmeedias eesti ja vene keeles

Jätkusuutliku kvantitatiivse projekti tulemuseks on veebileht (democracy.sscw.ee), mis sisaldab kõiki materjale, memosid, aruandeid, artikleid, uudiseid, pilte ja inimeste lugusid, nii et seda saab hiljem kasutada suurepärase praktilise vahendina. Veebileht saab olema ka Watchdogi meeskonna koostööplatvorm, mis pakub vajalikke vahendeid ja praktilist teavet valimispettusest või muust ebaseaduslikust tegevusest teatamiseks.

Projektiüritustel kogutud teavet ja materjale analüüsitakse hiljem ja avaldatakse kokkuvõtlikus tööriistakomplektis “Demokraatia arengu teel”, mis annab põhjaliku ülevaate demokraatiaprotsessidest, aktiivsest osalemisest, otsuste tegemisest, poliitikast ja erinevate kogukondade kaasamisest kogukonnaellu.

KONVERENTS “Noorte pilk demokraatiale ja Euroopa Parlamendi valimistele 2024. aastal: järelsõnad”

Projekti ametlikuks lõpuürituseks on suur kovnerent, mis on loodud ka loodud võrgustiku esimeseks mitteametlikuks kohtumiseks ning sisaldab huvitavaid arutelusid noorte rollist poliitikas (võttes arvesse, et 16+ on peagi võimalik hääletada parlamendi ja Euroopa Parlamendi valimistel), noorte ja kogukondade osalemisest otsuste tegemise protsessis, olemasolevate probleemide avastamisest ja muidugi projekti tulemuste tutvustamisest: Järelprojekt, noorte ametlik deklaratsiooni ja veebileht. Konverentsi eesmärk on levitada programmi sõnumit ja nägemust vajadusest kaasata haavatavad rühmad aktiivsesse poliitilisse ellu ja kaasava ühiskonna kujundamisse.
Projekti lõpuüritusel toome kokku kuni 150 inimest, et tähistada programmi tulemusi, arutada peamisi väljakutseid demokraatia tugevdamisel ja seda, kuidas Euroopa Parlamendi 2024. aasta valimiste tulemused mõjutavad Eestit ja selle elanikke, samuti tõhustada noorte täiskasvanute ja kaasatud organisatsioonide võrgustike loomise ja koostöö võimalusi ning vaadata tulevasi kohalikke algatusi ja jätkutegevusi, mida korraldavad äsja kasvanud noorte ja kogukonna liidrid. See on ka motiveeriv üritus, nii et loodame, et programm jätkub ka järgmistel valimistel.

PROJEKTI TULEMUSED:

 • Programm koolitab rohkem kui 550 inimest ja valmistab ette umbes 20 valimisvaatluseksperti.
 • Me korraldame 5 koolitust, 6 avalikku arutelu, konverentsi, loome inimeste / kodanikuühiskonna organisatsioonide koostöövõrgustiku “Demokraatia” ja pakume palju teabematerjale valimiste, demokraatia, osalemise ja muude programmi teemadega seotud teemade kohta.
 • On loodud projekti veebileht, mis sisaldab kõiki projekti materjale kui jätkusuutlikku tulemust.
 • Noored ja kutsutud eksperdid/noorsootöötajad omandavad oskused oma õiguste ja huvide kaitseks, et osaleda demokraatlikus ühiskonnas – see suurendab nende oskusi ja teadmisi, kuidas osaleda demokraatlikus ühiskonnas.
 • Sihtgruppi esindajatel on võimalus jagada oma ideid ja oskusi erinevate sidusrühmadega ja juhendajatega kogukonna liikmetele, kuidas saada aktiivseks kodanikuks, kuidas väärtustada demokraatiat ja selle eeliseid, kuidas toetada avatud ühiskonda ja õiglasi valimisi. Ühiskonna jaoks on selle teadvustamine demokraatliku ühiskonna oluline osa.
 • Koolitusprogramm annab võimaluse kasvatada kogukonna / arvamusliidreid noorte / kogukonnajuhi hulgas, kes saavad (oma kogukonnas) valijaks ja jagavad teadmisi ja teavet sõprade ja kolleegidega, nii et sellel on mitmekordistav mõju.
 • Koostöös valitsusasutuste, kutseorganisatsioonide ja noortevaldkonna valitsusväliste organisatsioonidega jälgime osalenud sihtrühmade esindajaid (üksikisikud, kogukonnad ja institutsioonid), jätkates nende toetamist nende potentsiaali ja suutlikkuse arendamisel ning andes neile vajalikke nõuandeid, toetades neid jätkusuutlike kogukondade loomisel, kus noori võetakse võrdsete partneritena ja leides soovitud erimeetmeid/lahendusi või juhiseid.
 • Me anname noortele võimaluse saada praktilisi kogemusi ja teadmisi, töötades koos otsustajate ja professionaalidega konkreetsemate projektide kallal ning kaasates neid edasistesse projektidesse ja innustades neid võtma vastutust oma tuleviku ja aktiivse rolli eest ühiskonnas.
 • Levitame parimaid praktikat ja positiivset mõju teistele kogukondade liikmetele ja koostöös riigiasutustega, et tagada suurem juurdepääs konkurentsivõimeliseks tööturul või hariduses (ülikoolides), kohalike omavalitsuste komisjonides ja luua võrdsed võimalused kõigi osalemiseks.
 • Me arendame üksikisikute oskusi, mis aitavad (sihtrühmadel) paremini tegutseda tarkade digitaalsete ja jätkusuutlike aktiivsete kodanikena, toetades ka institutsionaalse suutlikkuse suurendamist ja propageerides avatud ühiskonna ja osalemise muutusi sihtrühmade aktiivsemaks osalemiseks valimistel ning parandades dialoogi Euroopa või riigi poliitikute ja kogukonna vahel, mis omakorda loob usalduse osapoolte vahel, et anda võimalus kokku tulla ja koos õppida, koos luua ja koos pakkuda kasu endale ja oma kogukonnale, käsitledes poliitilist kultuuri, vastutustundlikku lähenemist poliitikas, sotsiaalset tegevust ja kogukonna arendamist.
 • Me tugevdame ja laiendame olemasolevat noorte esindajate (üksikisikute, kogukonnaliikmete ja institutsioonide) koostöövõrgustikku ja koordineerime poliitikakujundamist kõigil tasanditel partnerluse, vastastikuse toetuse, suutlikkuse suurendamise, uute algatuste jäljendamise ja võrgustike loomise kaudu.
 • Me suurendame sotsiaalset ühtekuuluvust eesti ja peamiselt venekeelsete kogukondade vahel, kus juurdepääs kodanikuühiskonna tegevusele on suurenenud kõigile osapooltele, kus kõik kodanikuühiskonna liikmed peavad kontrastset dialoogi sotsiaalse heaolu ja jätkusuutliku, kaasava ühiskonna saavutamiseks.
 • Me suurendame venekeelse sihtrühma esindaja ja valitsusväliste organisatsioonide motivatsiooni osaleda demokraatlikes protsessides, mille abil on vastastikuse koostöö võimalused suurenenud vähemalt 30% võrra.
 • Erinevad kogukonnad teevad koostööd ühiste eesmärkide nimel, luues usaldust ja positiivseid perspektiive – projekti kaasatakse eri soost, eri rahvusest ja erineva majandusliku taustaga inimesi, see tugevdab nende suutlikkust, suurendab teadmisi demokraatlikest protsessidest ning nad loovad usalduse, positiivse perspektiivi küsimustes, mis toetavad jätkusuutlike kogukondade saavutamist ja noorte perspektiivi aktsepteerimise tähtsust.
 • Institutsioonid/asutused ühendavad erinevaid kogukondi ja loovad sotsiaalset ühtekuuluvust – noored liituvad noorteaktivistide mitteametliku võrgustikuga, mis edendab sallivuse, mitmekesisuse ja muutuste edendamise tähtsust, mis loob sotsiaalset ühtekuuluvust kogukondades.
 • Noored ja kohalikud juhid usaldavad rohkem valitsusasutusi ja kodanikuühiskonna organisatsioone, kes tegelevad noorte kaasamise, juhtimise, soolise võrdõiguslikkuse, soolise vägivalla ja naiste mõjuvõimu suurendamise teemadega ning kasutavad oma töös kogukonnapõhist lähenemisviisi.
 • Noored ja haridustöötajad saavad ülevaate demokraatiast, õigusriigi põhimõtetest (nende õigustest ja kohustustest), poliitikakujundamise protsessidest ja õiglastest valimistest, kodanikuharidusest ja demokraatia tugevdamisest oma kogukonnas.
 • Õpetajad ja täiskasvanud õppijad saavad rohkem praktilisi vahendeid ja kogemusi/teadmisi oma tööks koolides, kuna potentsiaalselt parandab see noorte osalemist kohalikel ja riiklikel valimistel.
 • Lisaks avastab projekti sihtrühm võtmedokumendid/strateegiad ja selle seosed noorte, haavatavate sihtrühmade, koolidemokraatia ja seadusandlusega – nii et demokraatlikus protsessis domineeriksid pigem põhjendatud argumendid kui demagoogia ja õigusriik ning ühised väärtused.

Projekt “Noorte silmad demokraatiale ja Euroopa Parlamendi valimistele 2024” viiakse ellu koostöös Briti Nõukoguga Eestis sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames.